Dodávame Vám drevostavby CONUS, vyrábané pre CONUS Group vo výrobných závodoch popredných svetových kanadských a fínskych výrobcov, v najvyššej dnes známej technologickej kvalite. Na jednom mieste Vám tak u nás ponúkame okolo 100 typov konštrukcií stien drevostavieb v takmer neobmedzených možnostiach výberu. Sú naozaj vhodné do každého prostredia.

Vaše domovy robíme lepšie a zdravšie ako si ich predstavujete, či ako by ste v to vôbec mohli dúfať !


Postup výroby a dodávky drevostavby na stavenisko:

Zámer investora - stačí myšlienka, škica, fotografia, či obrázok alebo vytipovanie podobného "vysnívaného" objektu z katalógov, s udaním výšky uvažovanej investície za výrobu drevostavby alebo za výstavbu na kľúč, či už komplet s inžinierskymi sieťami na pozemku alebo bez nich - nie je potrebná žiadna projektová dokumentácia!

Štúdia - do pár dní poskytneme štúdiu s požadovaným dispozičným riešením drevostavby s nami navrhovaným typom konštrukcie steny ( alebo podľa požiadavky investora ), s pôdorysom, výškopisom a predbežnou cenou kompletne vyrobenej drevostavby s dopravou na miesto výstavby - návrh konštrukcie steny a celá štúdia zohľadňuje uvažovanú investíciu investora ( keďže medzi cca 100 typmi konštrukcií stien sú veľké cenové rozdiely, požadujeme poskytnúť údaj o celkovej uvažovanej investícii - pre vhodný návrh ).

Pripomienky a úprava štúdie investorom - v priebehu pár dní.

Úprava podľa požiadaviek - zaslanie upraveného pôdorysu, výškopisu a dispozičného riešenia z výroby podľa pripomienok a požiadaviek investora - v priebehu pár dní.

Posledné odsúhlasenie investorom - zvyčajne obratom.

Konečná cena - definitívna cena výroby drevostavby ide na odsúhlasenie investorovi a tá sa nebude počas výstavby navyšovať - ak má investor jasné predstavy o celkovej výstavbe, tak aj definitívna cena drevostavby na kľúč, prípadne aj s inžinierskymi sieťami - zvyčajne obratom - prípadne niektoré, po dohode nedoriešené otázky, ostanú otvorené a je ich čas riešiť počas výroby drevostavby.

Objednávka a podpis zmluvy - ak Vám to vyhovuje, dokážeme to uskutočniť len mailom, faxom alebo poštou - je to náš štandardný postup so vzdialenými zákazníkmi.

Čas od prvého stretnutia po objednávku - záleží v prvom rade na investorovi a jeho jasných predstavách; môže to celé trvať len cca 7 dní, keďže dokážeme všetky korešpondencie viesť mailami a telefonicky, či skypom ale samozrejme sa chceme vždy s investorom osobne stretnúť, môžu stačiť aj 1-2 niekoľkohodinové stretnutia.

Záloha - prvá záloha na výrobnú dokumentáciu a vyrobenie materiálu na jedinečnú drevostavbu podľa individuálnej požiadavky a objednávky. Je súčasťou ceny domu a potom je odpočítateľnou položkou z celkovej ceny vyrobeného kompletného materiálu na dom.

Splátky - postupné splátky ( zvyčajne 2-4 ) počas výroby drevostavby s tým, že všetok materiál drevostavby je kompletne 100% uhradený pred expedíciou z konkrétneho výrobného závodu v Kanade alebo vo Fínsku; cena a splátky za výstavbu sú dohodnuté zvlášť alebo spolu s výrobou drevostavby.
 
Projektová dokumentácia - po skreslení pôdorysu základov vo výrobnom závode ( pre rovnaký typ objektu ale z rôznych konštrukcií stien je rozmer vždy iný ) začneme urýchlene spracovávať projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, ktorú odovzdáme kompletnú v potrebnom počte paré, investorovi už do 5-6 týždňov, zvyčajne do 1 mesiaca - max. tak urýchlime podanie na stavebné konanie.

Výrobná dokumentácia - spracováva sa vo výrobe a materiál drevostavby sa postupne podľa nej vo výrobe vyrába. 

Montážna dokumentácia - po vyrobení materiálu drevostavby pri jej dopravení na miesto výstavby je zároveň dopravená aj montážna dokumentácia o cca 50-100 výkresoch detailov, podľa ktorej sa drevostavba stavia; výkresy detailov zabezpečujú pre ktorýkoľvek typ konštrukcie všetky potrebné parametre stavby, nielen jej spojenia ale aj nutnej cirkulácie vzduchu a pod. a montéri na stavbe tak už nemusia riešiť tieto veľmi vážne veci, ktoré významne ovplyvňujú životnosť a kvalitu stavby; drevostavbu staviame podľa montážnej dokumentácie; projektová dokumentácia slúži na umiestnenie stavby a montáž inžinierských sietí a podľa uvedeného postupu je zrejmé, že dopredu zakúpená projektová dokumentácia nie je pre nás ako dodávateľa a tým ani pre investora v podstate potrebná alebo nevyhnutná, najmä keď v našej dodávke a teda v cene drevostavby je vždy cena výrobnej, montážnej aj projektovej dokumentácie a je zrejmé, že projektová dokumentácia nemôže predbiehať výrobnú dokumentáciu; týka sa to aj individuálnych projektov a ak teda chcete mať jasno dopredu v tom, ako bude Váš budúci domov vyzerať, dajte si radšej spracovať nejaké náčrty alebo škice, keďže technologické riešenie konštrukcií a ich väzieb máte v cene výroby drevostavby u profesionálnych výrobcov v dizajnových tímoch, ktoré projektanti nemôžu tak dokonale poznať a ich práca by bola duplicitná.

Montážny manuál - ku každému typu konštrukcie máme montážny manuál o cca 75-100 stranách, ktorý dopĺňa montážnu dokumentáciu a rieši globálne veci pri montážach drevostavieb; napr. sadavé a nesadavé typy drevených konštrukcií stien nemajú pri montáži takmer nič spoločné, ako by sa naopak zdalo, keďže v oboch prípadoch ide o drevostavbu.

Základy a príprava staveniska - vzhľadom na to, že dovezený materiál drevostavby je dosť objemný, základy máme vždy postavené skôr, ako je dovezená drevostavba z výroby, pretože by inak vznikol problém s jej umiestnením na pozemku ( podľa veľkosti pozemku ); po ich postavení, ktoré môže trvať len 3 dni od zelenej lúky po hotovú dosku, môžeme stavať už za pár dní ( od 3-4 dní ) a využiť zaužívaný systém umiestnenia materiálu drevostavby na dosku a okolo nej podľa pracovných postupov ( tzv. kladačský plán ).

Dodávka materiálu drevostavby na stavenisko - už od 8 týždňov, až do 26 týždňov, priemerne tak max. do 14 týždňov, z čoho vyplýva, že väčší časový problém je s vybavením stavebného povolenia ako s vyrobením a dodaním materiálu drevostavby na stavenisko - materiál drevostavby dovezieme na stavenisko v týždni, ktorý si určí investor v objednávke pri podpise zmluvy a tak je po našom doporučení na jeho zvážení, ako zvládne všetky legislatívne postupy, najmä ohľadom stavebného povolenia; z Kanady príde tovar loďou a potom kamiónmi v kontajneroch a materiál dokážu vybrať 2 ľudia, keďže max. rozmery celých prefabrikovaných dielov sú cca 2,4 x 2,4 m; z Fínska príde tovar v zaplachtovaných kamiónoch a ten sa vykladá žeriavom; drevostavba do cca 80-85 m2 sa zmestí do 1 kamióna atď. Nie je nezvyklé využívať na skladovanie dodaného materiálu na celý dom aj susedov pozemok v prípade nedostatku miesta. Je to totiž na krátky čas a nezdevastujeme pri tom ani trávnik.

Výstavba drevostavby CONUS

Drevostavby dodávame v najvyššej kvalite, na našom trhu doteraz takmer nepoznanej. Búrame doterajšie mýty o možnostiach ich využitia. Robíme osvetu a po návštevách už nami postavených objektov, budúci investori zhodne konštatujú, že s takou kvalitou sa ešte nestretli. Stáva sa, že investori uvažovali alebo uvažujú, či skôr veľmi túžia mať zdravú drevostavbu ale majú z nej obavu, keďže sa často stretávajú s vysokou nekvalitou ich prevedenia na našom trhu. A svoje zohráva aj "historické" po(d)vedomie, keďže v našich regiónoch poznáme len už veľmi staré a zvyčajne chátrajúce drevenice. Často má pochybnosti z investorov aspoň jeden z manželov a keď si to vyjasnia, tak do nich "hudú" rodičia, že ak dom, tak "poriadny" murovaný. Je to zaujímavé, keďže v najchladnejších oblastiach v Kanade a Fínsku, naozaj silných ekonomikách, si myslia ľudia presný opak. Pomaly, ale mení sa to...
Za všetko aspoň 1 príklad:
Projektant murovaných domov na Slovensku po našej dodávke materiálu drevostavby jeho dcére, keď zistil, že sa s manželom rozhodli pre drevostavbu, bol veľmi nespokojný, dokonca nás obvinil z toho, že sme oboch podviedli. Na stavbe vykonával potom aj stavebný dozor. Po ukončení výstavby a pobudnutí pár dní a nocí v dome oznámil, že sa v dome cíti vynikajúco, ocenil výber a rozhodnutie a generálne prehodnotil svoj postoj voči špičkovým drevostavbám.

Drevostavba má vzhľad stavby z exteriéru aj interiéru podľa Vašej požiadavky alebo požiadavky architekta a tak nič nebráni tomu, aby bola umiestnená kdekoľvek, aj v meste, na rozdiel od dodnes stále zaužívaných predstáv, že drevostavba patrí len do lesa, hôr alebo ich blízkosti. 

Nie sme obmedzení ani veľkosťou stavby, čo sa týka šírky aj výšky.

Každá drevostavba je jedinečná a vyrábaná je výhradne na zákazku. V katalógoch máme stovky projektov drevostavieb, ale nie sú to klasické katalógy len s presnými typmi vyrábaných domov. Sú to  určité modely, ktoré ukazujú technologické možnosti a požiadavky doby. Je ich možné ale akokoľvek zmeniť podľa požiadavky investora v celom rozsahu, to znamená: rozmery exteriéru aj interiéru, zmena sklonu strechy, zmena dispozičného riešenia, krytiny, presun či zmena okien, dverí, terás, opláštenia exteriéru aj interiéru, pridanie, či ubranie poschodia - na čo si len spomeniete, či čo budete požadovať. Samozrejme to všetko vplýva na cenu. Tieto zmeny ale cenu neovplyvňujú tým, že ide o zmenu tzv. katalógového projektu, ako je tomu u mnohých dodávateľov, ale len tým, či pribudli alebo odbudli materiálové položky alebo nie. To znamená, že výroba domu podľa požiadavky zákazníka, akýkoľvek tzv. atyp, je štandardné riešenia a nie atyp zdvíhajúci cenu.

© 1990 CONUS

Na obsah našej webovej stránky sa vzťahuje autorský zákon. CONUS vykonal všetky primerané opatrenia k zabráneniu prenosu vírusov touto webovou stránkou, a preto odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prípadné straty a škody vzniknuté z poškodenia počítačových programov alebo elektronických dát prijemcu následkom prípadného stiahnutia si údajov z tejto webovej stránky. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za informácie publikované na webstránkach našich partnerov.